Απόσυρση Φορτηγών

 • ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ


Εμπιστευτείτε την μοναδα επεξεργασίας της Ecomachine Recycling για την παράδοση του οχήματος σας που έχει συμπληρώσει τον κύκλο ζωής του.

Η ECO MACHINE RECYCLING ως εγκεκριμένο μέλος του δικτύου συστήματος ΟΤΚΖ, αναλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση ελαφρών φορτηγών έως 3,5 τόνων μικτό και βαρέων οχημάτων.

Τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων δεν μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο της απόσυρσης, αλλά μπορείτε να προβείτε στην οριστική διαγραφή τους και ανακύκλωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για την διαδικασία, οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος περιορίζονται στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στην εταιρεία μας ακολουθούνται πιστά οι νόμιμες διαδικασίες και ολοκληρώνονται με την αποστολή των επίσημων εγγράφων οριστικής διαγραφής της Νομαρχίας Μεταφορών, στην έδρα σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ


Από τη στιγμή που αποφασίσετε να αποχωριστείτε το όχημα σας και να το στείλετε για απόσυρση υπάρχουν τέσσερα απλά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

 1. Να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται από τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη του οχήματος.
 2. Να κλείσετε ραντεβού για τη συλλογή του οχήματος από το χώρο σας. Γερανός οδικής βοήθειας της εταιρείας μας, συλλέγει το όχημα από το χώρο σας την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε
 3. Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το όχημα στο οδηγό και εκείνος του δίνει μια βεβαίωση παραλαβής.
 4. Ο ιδιοκτήτης περιμένει μέσω ταχυδρομείου το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής, πρόκειται για το επίσημο έγγραφο της διαγραφής ή το παραλαμβάνει από τα γραφεία μας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Από τη στιγμή που αποφασίσετε να αποχωριστείτε το ΙΧ- και να το στείλετε για απόσυρση υπάρχουν τέσσερα απλά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Φυσικό ΠρόσωποΟμόρρυθμη ή Εταιρρόρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιοριμένης Ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Οι πινακίδες του οχήματος
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
 5. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
 6. Το βιβλίο μεταβολών
 7. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
 5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής – αποταξινόμησης του οχήματος
 6. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Το βιβλίο μεταβολών
 8. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.